Revision

Revision

Revision ökar förtroendet för ditt företag hos kunder, leverantörer, samarbetspartners och banker. Det stärker årsredovisningens status och ger en kvalitetssäkring av den information ditt företag lämnar i årsredovisningen.

Varför revision?

Det blir en kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Revisionen skapar trygghet och trovärdighet både mot tredje part och internt i det reviderade företaget. Revisorn hjälper en verksamhet att kontrollera sina risker genom granskning och rådgivning.

Förutom den sedvanliga revisionen finns vi här för dig i rådgivningsrollen. Använd din revisor för att ställa frågor och som ditt bollplank.

God revisionssed

God revisionssed är en rättslig standard för hur revisionen ska gå till. Den ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget. Den ställer även krav på revisorns rapportering och dokumentationen av revisionsuppdraget.

Revisionsberättelse

Revisionsuppdraget utmynnar i en revisionsberättelse. Det är endast väsentliga fel som revisorn upptäcker som revisorn är skyldig att rapportera i revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen utgör bara en del av det som rapporteras under revisionen.

Rapport till styrelsen

Revisorn lämnar oftast både muntliga och skriftliga rapporter till styrelsen. En rapport kan lämnas till styrelsen över iakttagelser, synpunkter, förbättringar och kommentarer kring den interna kontrollen i företaget.

Revisorn kan hjälpa till med

 • Granskning av bokföring och årsredovisning
 • Granskning av styrelsens arbete
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Översiktliga granskningar eller där det krävs intyg
 • Ge tips på förbättrade rutiner
 • Ge rådgivning kring ekonomiska frågor som berör verksamheten

Krav på revisor

För en del verksamheter är det krav enligt lag att ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor. Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha en revisor.

Privata aktiebolag

Privata aktiebolag som uppfyller mer än två av följande krav under minst två av de senaste räkenskapsåren måste ha revisor:
– Medelantalet anställda mer än 3
– Balansomslutning uppgår till mer än 1,5 mkr
– Nettoomsättning uppgår till mer än 3 mkr

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag som har minst en juridisk person som delägare måste ha revisor om det under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av dessa värden:
– Medelantalet anställda mer än 3
– Balansomslutning uppgår till mer än 1,5 mkr
– Nettoomsättning uppgår till mer än 3 mkr

Stora enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag

Stora enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag med fysiska personer som ägare/delägare behöver ha revisor om det under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av dessa värden:
– Medelantalet anställda mer än 50
– Balansomslutning uppgår till mer än 40 mkr
– Nettoomsättning uppgår till mer än 80 mkr

Varför revision?

Det blir en kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Revisionen skapar trygghet och trovärdighet både mot tredje part och internt i det reviderade företaget. Revisorn hjälper en verksamhet att kontrollera sina risker genom granskning och rådgivning.

Förutom den sedvanliga revisionen finns vi här för dig i rådgivningsrollen. Använd din revisor för att ställa frågor och som ditt bollplank.

God revisionssed

God revisionssed är en rättslig standard för hur revisionen ska gå till. Den ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget. Den ställer även krav på revisorns rapportering och dokumentationen av revisionsuppdraget.

Revisionsberättelse

Revisionsuppdraget utmynnar i en revisionsberättelse. Det är endast väsentliga fel som revisorn upptäcker som revisorn är skyldig att rapportera i revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen utgör bara en del av det som rapporteras under revisionen.

Rapport till styrelsen

Revisorn lämnar oftast både muntliga och skriftliga rapporter till styrelsen. En rapport kan lämnas till styrelsen över iakttagelser, synpunkter, förbättringar och kommentarer kring den interna kontrollen i företaget.

Revisorn kan hjälpa till med
 • Granskning av bokföring och årsredovisning
 • Granskning av styrelsens arbete
 • Granskning av hållbarhetsredovisning
 • Översiktliga granskningar eller där det krävs intyg
 • Ge tips på förbättrade rutiner
 • Ge rådgivning kring ekonomiska frågor som berör verksamheten
Krav på revisor

För en del verksamheter är det krav enligt lag att ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor. Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha en revisor.

Privata aktiebolag

Privata aktiebolag som uppfyller mer än två av följande krav under minst två av de senaste räkenskapsåren måste ha revisor:
– Medelantalet anställda mer än 3
– Balansomslutning uppgår till mer än 1,5 mkr
– Nettoomsättning uppgår till mer än 3 mkr

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolag och kommanditbolag som har minst en juridisk person som delägare måste ha revisor om det under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av dessa värden:
– Medelantalet anställda mer än 3
– Balansomslutning uppgår till mer än 1,5 mkr
– Nettoomsättning uppgår till mer än 3 mkr

Stora enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag

Stora enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag med fysiska personer som ägare/delägare behöver ha revisor om det under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av dessa värden:
– Medelantalet anställda mer än 50
– Balansomslutning uppgår till mer än 40 mkr
– Nettoomsättning uppgår till mer än 80 mkr

Se fler av våra tjänster

Redovisning

Dalicus erbjuder ett brett utbud inom redovisning, allt från upprättande av årsredovisning till hjälp med bolagets hela ekonomifunktion.

Rådgivning

Dalicus har stora erfarenhet som rådgivare inom olika delar i företaget. Prata med oss om du har frågor.